Eftersyn for Byggeskadefonden og BvB

Udførelse af lovpligtige 1-års og 5-års eftersyn og eftersyn for BvB

Eftersyn for Byggeskadefonden, BSF
Som godkendt eftersynsfirma gennemfører tnt arkitekter a/s, for Byggeskadefonden, lovpligtige 1-års og 5-års eftersyn, af nyt offentligt støttet boligbyggeri. Eftersynene gennemføres som oftest i samarbejde med rådgivende ingeniørfirma.

Ved 1-års eftersyn gennemgås byggeriets tilstand. Svigt og skader registreres, ligesom skader registreret af bygningsejer indgår.

Ved 5-års eftersyn kontrolleres, om de væsentlige svigt fundet ved 1-års eftersyn, er blevet udbedret. I begge tilfælde afleveres eftersynene som færdige rapporter incl. foto, tegninger og bilag.

BvB’s eftersyn, en faglig og uvildig vudering
Disse eftersyn udføres som stikprøvekontrol, hvor vi kigger efter synlige svigt og byggeskader i de bygningsdele, der er blevet byfornyet. Eftersynene giver en faglig og uvildig vurdering af det udførte arbejde. Eftersynene udføres udelukkende for at vurdere kvaliteten af det udførte arbejde.

Udvidet eftersyn:
Hvis der mangler dokumentation eller viden om væsentlige bygningsdeles tilstand, udføres et udvidet eftersyn. Det kan omfatte destruktive indgreb i tagkonstruktioner, ydervægge eller fx kontrol af beregninger af bærende og stabiliserende konstruktioner.

Særlige undersøgelser:
Hvis der er anmeldt en skade, skal forholdet undersøges nærmere, for at konstatere skadens omfang og om den er dækningsberettiget. Det omfatter ofte destruktive undersøgelser og målinger af fx fugt og resulterer i en rapport med en konklusion og et udbedringsforslag, samt et økonomisk overslag.

Type
Eftersyn for Byggeskadefonden
og BvB

Beliggenhed
Sjælland og Bornholm

Bygherre
BSF og BvB

Byggeår
pågår

tnt ydelse
Totalrådgivning