Jernholtparken plejecenter

55 plejeboliger med servicecenter

Bebyggelsens struktur bygger på tanker omkring sammenkoblingen mellem boligernes afgrænsede boenheder og centrets udadrettede funktioner.
Bebyggelsen er disponeret omkring centerbygningen, der ligger højt i niveau med ankomstpladsen og Røsnæsvej.

På skrænterne vest og syd for centerbygningen er boligerne placeret som to skræntbebyggelser. Skræntbebyggelserne er knyttet til centerbygningen med hver sin forbindelsesgang.

En del af skrænten er friholdt for bebyggelse og ligger som et grønt og beskyttet uderum mellem centerbygning og boligbebyggelse.
Opdelingen af bebyggelsen i mindre afgrænsede enheder er med til at fjerne institutionspræget og bebyggelsen underordner sig landskabets terrænformer med et minimum af terrænbearbejdning.

Bebyggelsens proportioner underordner sig landskabet og den omkringliggende bebyggelse.
Bygningskroppene er forholdsvis smalle og er så vidt muligt placeret på landskabets eksisterende koter, så bekostelige og skæmmende jordarbejder minimeres.

Type
Nybyggeri, plejeboliger og servicecenter

Beliggenhed
Røsnæsvej, Kalundborg

Areal/Omfang:
5.500 m2

Bygherre
Kalundborg Kommune

Byggeår
2004 – 2005

tnt ydelse
Arkitektrådgivning